Tư vấn và tổ chức

tổ chức sự kiện thể thao toàn diện (one-stop-shop solutions)

RaceVietnam có năng lực cung cấp đầy đủ mọi giải pháp cho việc tổ chức một giải đấu, từ khâu xin giấy phép, lên kế hoạch, thiết kế đường đua, sản xuất, truyền thông, hệ thống tính giờ, trọng tài tới đào tạo nhân sự, vận hành sự kiện.

Trong lĩnh vực tổ chức giải đấu thể thao, phần lớn Agency chỉ có năng lực chuyên biệt trong một số mảng nhất định (thiết kế, sản xuất, lập trình web, hoạt động nghệ thuật, v.v).
Race Vietnam có năng lực cung cấp đầy đủ mọi giải pháp cho việc tổ chức một giải đấu, từ khâu xin giấy phép, lên kế hoạch, thiết kế đường đua, sản xuất, truyền thông, hệ thống tính giờ, trọng tài tới đào tạo nhân sự, vận hành sự kiện.